تلفن دفتر : 04136664038 / مرکز نگهداری : 5-04136300744 / روابط عمومی : 09397715191
صفحه اصلی1399-9-1 15:30:59 +00:00

با قدرت و بهتر از همیشه با شماییم، تا مهربانی بیاموزیم

مهر و محبت حق همه انسانهاست

مشارکت میکنم و میسازم روزهای زندگانی کودکانی را که از نعمت پدر و مادر محرومند

آخرین اخبار

آخرین اخبار و مطالب مربوط به مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست نسیم همای رحمت را از این بخش پیگیری کنید

برنامه غذایی مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست نسیم همای رحمت

برنامه غذایی مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست نسیم همای رحمت توجه به تمام جنبه های زندگی فرزندان تحت

آرشیو اخبار و مطالب