یکی از برنامه های روتین که برای فرزندان تحت پوشش در نظر داریم ؛ سفرهای یک روزه تفریحی برای انس با طبیعت و همچنین بازدید اماکن تاریخی می باشد. باور داریم درسی را که در همنشینی با طبیعت و لمس سنگ های سخت تا سبزه های لطیف خواهند آموخت در جان شان خواهد نشست و در زندگی به کار خواهند بست که اگر مرامت همچون آب لطیف باشد ، در دلِ سنگ نفوذ خواهی کرد .
در اماکن تاریخی؛ درس گذر زمان را خواهند آموخت و باور خواهند کرد همه چیز فانی است جز نیکی