دلخوشی خریدکردن عید برای کودکانی که نعمت پدر و مادر محرومند؛ با دستان حامیان مان رنگ حقیقت گرفت…

شور و عشق خرید عید را با تمام وجودشان لمس میکردند
برق چشمانشان دیده می شد …
از این مغازه به اون مغازه می رفتند ..
با ذوق به اتاق پرو می رفتند و بیرون که می آمدند در آینه ی تمام قد خود را نگاه می کردند و نگاهشان چه رضایت بخش بود…

داستان زندگی شان ، لبخند هایشان ، شادی هایشان به همت همدلی ها گره خورده است که بوی عید را به خانه ی کودکان بی سرپرست می کشاند .