نازنین زهرا ،دختر کوچولو فقط هفت ساله اش هست که پزشکان بیماری ام اس را برایش تشخیص دادند ، این بیماری با غم بی پدری برای شانه هایش خیلی سنگین است . وقتی برای دیدنش رفتیم در خانه ی نم کشیده ی گوشه ی شهرمان بی ذوق و آرام گوشه ی چادر مادرش را گرفته بود . اگر روند بی حرکتی را ادامه دهد ، دیر یا زود از کودکی زمین گیر شدن در انتظار اش بود و اما برای تغییر سرنوشت اش ، برای خرید دوچرخه ثابت تردمیل اعلام نیاز کردیم و طی چند روز مبلغ مورد نیاز جمع آوری شد . کاش شما هم بودید و ذوق رکاب زدن اش را می دید ، کاش می دیدید که چگونه با همت هم توانستیم شوق زندگی دوباره به مادر و دختر هدیه کنیم.
هر چند حرکتش آرام بود ولی باور داریم که با تمرین و حرکت ، قوت دوباره به پاهایش می گردد و علائم ام اس با تقویت روحیه و ورزش کمرنگ و کمرنگتر خواهد شد.
و واژه ای نیست در توصیف حال مادرش که دختر گوشه گیر اخموی خود را خندان می دید …
دوباره با هم توانستیم