نتیجه ی فوتبال و حسرت باختمان یک طرف؛ حضورِ دکترشیری در کنار فرزندان همای رحمت برای تماشای این مسابقه روی دیگر سکه برای خانواده ی همای رحمت بود.ایشان بعد از تماشای فوتبال درس هایی از اهمیت هدف گذاری و عوامل شکست و پیروزی ها در زندگی برایمان سخن گفتند و با گفتن قصه های حقیقی از تجربیات خود ؛ سخنانشان را در ذهنمان حک کردند.
آقای دکتر شیری؛ حامی فرهیخته مان در همه ی زمینه ها از فرزندان همای رحمت هستند که قوت قلبی است که این مسیر پر از چالش را دست در دست هم طی کنیم و رسالت مان که تربیت صحیح کودکان بی سرپرست و بدسرپرست است را جامع عمل بپوشانیم.