“تزریق واکسن آنفلوانزا فصلی به فرزندان و مربیان همای رحمت”
با توجه به تغییر آب و هوا و طبق برنامه هر ساله ، تزریق واکسن آنفلوانزا به تمام فرزندان همای رحمت و مربیان با همکاری بی نظیر شبکه بهداشت صورت گرفت. با توجه به شیوع ویروس کرونا، مراقبت های پزشکی مرکز چندین برابر شده است.