یکی از مهمترین سیاست های فکری مان ؛ توجه و پرورش به تمام ابعاد استعداد فرزندان تحت پوشش است .کلاس های هنر قلم زنی؛ توسط استاد پرویزاد برای فرزندان همای رحمت برگزار گردید و با‌ پیگیری آموزش و‌ تمرین ؛ تابلوهایی را خلق کردند که میتوان ساعت ها به تماشایشان ایستاد. این آثار هنری در نمایشگاه صنایع دستی شهر تبریز نیز شرکت کرده است.