به همت دستان خیرین بزرگوارمان بسته های لوازم تحریر به دفتر موسسه تحویل داده شد؛ در شب اول مهر ماه پسران معنویمان دفترها را در کیف هایشان می چیدند و برایمان از آرزوهایشان برای آینده شان بلند بلند حرف می زدند.
صبح اول ماه مهر به رسم دیرینه مان از زیر قرآن رد شدند و راهی مدرسه شدند…