برنامه غذایی مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست نسیم همای رحمت

توجه به تمام جنبه های زندگی فرزندان تحت پوشش مان ؛ از سیاست های اصلی موسسه می باشد و برنامه ی تغذیه مناسب و مقوی یکی از اهداف مهم ماست.
با حمایت های شما عزیزان به صورت نقدی و غیر نقدی که به دفتر موسسه ارسال میفرمایید ؛ مواد اولیه فراهم می شود و در دسترس آشپز بسیار هنرمند مان قرار می گیرد تا وعده ی ناهار و شام با چاشنی محبت به سفره ی کودکان بی سرپرست برسد و همگی دور سفره می نشینند و شکرگزار خداوند و دعا گوی حامیان بزرگوارمان هستند.
سایه تان مستدام باد که برکت و رحمت را به فرزندان معنوی تان می رسانید.

شماره کارت مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست نسیم همای رحمت؛

۵۸۹۲۱۰۱۱۰۴۸۶۵۷۴۲